INTEGRITETSPOLICY

Policy avseende integritet

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Apotekskonsulterna ADF1 AB med registrerat säte i Sverige. De personuppgifter som samlas in kontrolleras och behandlas av Personuppgiftsansvarig.

Denna policy avseende integritetsskydd gäller (1) våra jobbkandidater och mottagare av våra karriärhanteringstjänster, (2) våra leverantörer, som vi anlitar eller tilldelar en av våra kandidater till, (3) användare av våra webbsidor och appar (”Sajter”), och (4) företrädare för våra affärspartners, klienter och försäljare. Denna policy avseende integritetsskydd gäller inte våra interna medarbetare.

Denna policy avseende integritetsskydd anger de sorters personuppgifter eller personlig information som vi samlar in, hur vi använder sådana uppgifter, hur vi behandlar och skyddar de uppgifter vi samlar in, hur länge vi lagrar dessa, med vem vi delar dessa, till vem vi överför dessa och de rättigheter som enskilda kan utöva avseende vår användning av deras personuppgifter. Vi anger även hur du kan kontakta oss angående våra förfaranden som avser integritetsskydd och utövandet av dina rättigheter. Våra förfaranden som avser integritetsskydd kan komma att skilja sig mellan de länder vi är verksamma i för att återspegla inhemsk praxis och rättsliga krav och du kan granska särskilda inhemska villkor genom att besöka lokala webbsidor.

 

Policy avseende integritetsskydd

Uppgifter vi samlar in:

 • Hur vi använder de uppgifter vi samlar in
 • Hur vi behandlar och skyddar personlig information
 • Hur länge vi lagrar de uppgifter vi samlar in
 • Uppgifter vi delar
 • Överföringar av personuppgifter
 • Dina rättigheter och val
 • Meddelande till invånare i Kalifornien
 • Uppdateringar till vår policy avseende integritetsskydd
 • Hur du kan kontakta oss

 

Uppgifter vi samlar in

Vi får samla in personuppgifter om dig på flera olika sätt, exempelvis genom våra Sajter och sociala mediekanaler; på våra events; via telefon; genom arbetsansökningar; i samband med personlig rekrytering; eller i samband med vår samverkan med klienter och försäljare. Vi får samla in ett urval av personuppgifter beroende på förhållandets slag, vilket innefattar men inte är begränsat till (som är tillåtet enligt svensk lagstiftning):

 

 • kontaktuppgifter (såsom namn, postadress, e-postadress och telefonnummer);
 • användarnamn och lösenord när du registrerar dig på våra Sajter
 • uppgifter som du tillhandahåller personer som du skulle vilja att vi kontaktar. (Personuppgiftsansvarig antar att denna person tidigare medgivit samtycke för sådan kommunikation); och övriga uppgifter som du tillhandahåller oss, såsom i undersökningar eller genom “Kontakta oss” delen på våra Sajter.

Om du därutöver är jobbkandidat och ansöker om en anställning eller skapar ett konto för att ansöka om ett arbete, får vi samla in följande typer av personuppgifter (såsom medges i enlighet med svensk lagstiftning):

 

 • anställnings- och utbildningshistorik
 • språkkunskaper och övriga arbetsrelaterade färdigheter
 • Personnummer, nationellt identifierings- eller annat statligt utfärdat identifikationsnummer
 • födelsedatum
 • kön
 • bankkontoinformation
 • medborgarskap och arbetstillståndsstatus
 • uppgifter avseende förmåner
 • skatterelaterade uppgifter
 • uppgifter som tillhandahållits av referenser
 • uppgifter som omfattas av din meritförteckning eller CV, uppgifter du tillhandahåller avseende dina yrkesmässiga intressen, och övrig information som avser din kompetens för anställning. och där uttryckligt samtycke har tillhandahållits av dig såsom föreskrivs i lagstiftning
 • funktionshinder och hälsorelaterad information
 • resultat av drogtester, kontroll av brottsregister och andra bakgrundskontroller.

Vi får därutöver samla in uppgifter som du tillhandahåller oss avseende andra personer, såsom information till anhöriga för nödsituationer.

 

 

Hur vi använder de uppgifter vi samlar in

Registeransvarig samlar in och använder uppgifterna som samlats för följande ändamål (såsom medges av lokal lagstiftning):

a) ordna arbetskraftslösningar och sammankoppla människor för att arbeta

b) skapa och hantera konton online

c) behandla betalningar

d) hantera våra förhållanden till klienter och försäljare

e) där detta medges av lag och är förenlig med vår Cookie- och marknadsföringspolicy, för att skicka marknadsföringsmaterial, meddelanden angående tillgängliga tjänster och övriga meddelanden

 

f) där detta medges av lag för att meddela och sköta deltagande i, särskilda events, reklam, program, erbjudanden, undersökningar, tävlingar och marknadsundersökningar

g) svara på enskildas förfrågningar och krav

h) bedriva, utvärdera och förbättra vår affärsverksamhet (vilket innefattar utveckling, förstärkning, granskning och förbättring av våra tjänster; hantering av vår kommunikation; utförandet av dataanalyser; och genomförandet av redovisning, revison samt andra interna uppgifter)

i) skydda mot, identifiera och försöka förhindra bedrägeri och annan olaglig verksamhet, krav och övrigt ansvar; samt

j) efterleva samt förstärka tillämpliga rättsliga krav, relevant branschpraxis, avtalsmässiga förpliktelser och våra policys.

 

All behandling kommer att utföras baserat på rättsliga grunder:

a) samtycke eller uttryckligt samtycke från den registrerade, där detta krävs av tillämplig lag

b) för att säkerställa vår efterlevnad med ett lagligt eller avtalsenligt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal exempelvis behandling av dina personuppgifter i syfte att säkerställa betalning av din lön och dina skatter.

c) det är väsentligt och nödvändigt utifrån Personuppgiftsansvarigs legitima intresse.

Utöver de aktiviteter som anges ovan använder vi, om du är jobbkandidat och du ansöker om ett arbete eller skapar ett konto för att söka ett arbete, såsom medges av svensk lagstiftning, den information som beskrivs i denna policy avseende integritetsskydd för följande ändamål:

a) Tillhandahålla dig jobberbjudanden och arbete

b) tillhandahålla dig HR-tjänster, inklusive förvaltning av förmånsprogram, lönelista, prestandahantering och disciplinåtgärder

c) tillhanda dig tilläggstjänster, såsom utbildning, yrkesvägledning och karriärövergångstjänster

d) bedöma din lämplighet som jobbkandidat och dina tillhörande kvalifikationer för arbetspositioner och

e) utföra dataanalyser, såsom (i) analys av vår jobbkandidats- och partner databas; (ii) bedömning av enskild prestation och färdigheter, inklusive poängsättning av arbetsrelaterade förmågor (iii) identifiering av kunskapsbrister; (iv) användning av information för att matcha individuella och potentiella möjligheter, och (v) analys av pipeline-uppgifter (trender avseende anställningspraxis).

Vi får även använda uppgifter på andra sätt där vi skickar särskilt meddelande i samband med eller innan tidpunkten för insamling.

 

 

Legitimt intresse

Personuppgiftsansvarig får behandla personuppgifter för särskilda legitima affärsändamål, vilket innefattar några av alla följande:

 • där behandlingen gör det möjligt för oss att förstärka, modifiera, skräddarsy eller i annat fall förbättra våra tjänster/kommunikation till förmån för våra klienter, kandidater och partners
 • för att identifiera och förhindra bedrägeri
 • för att förstärka våra nätverks- och informationssystems säkerhet
 • för att bättre förstå hur människor interagerar med våra webbsidor
 • för direkta marknadsföringsändamål
 • för att skicka dig postförsändelser som vi anser skulle vara av intresse för dig
 • för att avgöra marknadsföringskampanjers och reklams effektivitet

I de fall där vi behandlar uppgifter för dessa ändamål försäkrar vi oss om att dina rättigheter värnas samt beaktar sådana rättigheter. Du har rätt att invända mot sådan behandling. Vänligen observera att utövandet av din rätt att invända kan komma att påverka vår förmåga att hjälpa dig som kandidat eller deltagare.

 

 

Hur vi behandlar och skyddar personlig information

Vår behandling av insamlade personuppgifter äger även rum på automatiserad väg, för de ändamål som anges ovan och för en särskild tidsperiod, vilket är i linje med vår interna Retention Policy, i syfte att säkerställa att personuppgifter inte bevaras längre än vad som är nödvändigt.

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller mot oavsiktlig, lagstridig eller obehörig förstörelse, förlust, ändring, röjande eller användning. I syfte att säkerställa lämplig säkerhet och sekretess som avser personuppgifterna, vidtar vi följande säkerhetsåtgärder:

 • Kryptering av uppgifter i överföring
 • Noggranna kontroller som avser autentisering av användare
 • Förstärkt nätinfrastruktur
 • Lösningar för IT-säkerhet

 

Hur länge vi lagrar de uppgifter vi samlar in

Vi lagrar de personuppgifter som vi samlar in i våra system på ett sätt som endast gör det möjligt att identifiera de registrerade under den tid som bedöms nödvändig mot bakgrund av de ändamål för vilka uppgifterna samlades in, eller för vilka uppgifter vidare behandlas.

Vi avgör denna särskilda tidsperiod genom beaktande av:

 

 • Behovet att bevara insamlade personuppgifter lagrade i syfte att erbjuda tjänster som fastslagits med användaren
 • I syfte att säkerställa Personuppgiftsansvarigs berättigade intresse såsom anges i ändamålen
 • Förekomsten av särskilda rättsliga förpliktelser som gör behandling och hänförlig lagring nödvändig för särskilda tidsperioder.

 

 

Uppgifter vi delar

Vi delar endast personuppgifter som vi samlar in om dig på de sätt som anges i denna policy avseende integritetsskydd eller i separata meddelanden som tillhandahålls i samband med särskilda aktiviteter. Vi får dela personuppgifter med försäljare som utför tjänster för vår räkning grundat på våra instruktioner. Vi bemyndigar inte dessa försäljare att använda eller dela uppgifterna förutom där det är nödvändigt för utförandet av tjänster för vår räkning eller för efterlevnaden av rättsliga krav. Vi får även dela dina personuppgifter med (i) våra dotterbolag och filialer; (ii) om du är en jobbkandidat, med klienter som skulle kunna ha tillgängliga jobberbjudanden eller intresse av att rekrytera våra jobbkandidater; och (iii) med andra som vi arbetar med, såsom rekryteringsrådgivare och underleverantörer, i syfte att hitta ett arbete till dig.

Vi får därutöver dela dina personuppgifter (i) om vi föreskrivs att göra det enligt lag eller rättslig process; (ii) till brottsbekämpande myndigheter eller andra myndighetspersoner med grund i en lagenlig begäran om att dela; och (iii) när vi anser att delande är nödvändigt eller lämpligt i syfte att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk bedräglig eller olaglig verksamhet. Vi förbehåller oss även rätten att överföra personuppgifter som vi har om dig för det fall vi säljer eller överför hela eller delar av vår affärsverksamhet eller våra tillgångar (vilket innefattar fall där omorganisation, upplösning eller likvidation äger rum).

 

 

Överföringar av personuppgifter

Vi får även överföra de personuppgifter vi samlar in om dig till länder utanför det land där uppgifterna ursprungligen samlades in. Sådana länder kan komma att sakna den integritetsskyddslagstiftning som landet där du ursprungligen tillhandahöll personuppgifterna har. När vi överför dina uppgifter till andra länder, skyddar vi de uppgifter som anges i denna policy avseende integritetsskydd och sådana överföringar äger rum i efterlevnad i med tillämplig lag.

De länder till vilka vi får överföra de personuppgifter som vi samlar in om dig kan innefatta:

 

 • Inom den Europeiska Unionen
 • Utanför den Europeiska Unionen

När vi överför personuppgifter inom EU till länder eller internationella organisationer utanför EU äger överföringen rum på grundval av:

a) Beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen.

b) Vid avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå är andra rättsliga grunder som tillåts (a) rättsligt bindande och verkställbara dokument mellan allmänna myndigheter eller organisationer (b) bindande bolagsregler (c) standardklausuler avseende integritetsskydd (tidigare benämnda Standardklausulerna) som antagits av kommissionen, etcetera.

 

 

Dina rättigheter

När tillämplig lag så kräver kan den registrerade utöva följande särskilda rättigheter i enlighet med artiklarna 15 till och med 22 i dataskyddsförordningen:

a) Rätt till tillgång: Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter i syfte att kontrollera att sådana personuppgifter behandlas i enlighet med lag.

b) Rätt till rättelse: Den registrerade har rätt att begära rättelse avseende samtliga felaktiga eller bristfälliga uppgifter som bevaras avseende honom eller henne, i syfte att säkerställa riktigheten av sådana uppgifter och anpassa dessa till personuppgiftsbehandlingen.

c) Rätt till borttagning: Den registrerade har rätt att begära att Personuppgiftsansvarig tar bort uppgifter om honom eller henne och inte längre behandla sådana uppgifter.

d) Rätt till begränsning av behandlingen: Den registrerade har rätt att begära att Personuppgiftsansvarig begränsar behandling av hans eller hennes uppgifter.

e) Rätt till uppgiftsportabilitet: Den registrerade har rätt att begära om uppgiftsportabilitet vilket innebär att den registrerade kan erhålla de ursprungligen tillhandahållna personuppgifterna i ett strukturerat och allmänt använt format eller att den registrerade kan begära om överföring av uppgifter till en annan Personuppgiftsansvarig.

f) Rätt att invända: Den registrerade som tillhandahåller personuppgifter till Personuppgiftsansvarig har rätt att, när som helst, invända mot behandling av personuppgifterna på flera grunder såsom framgår av dataskyddsförordningen utan att behöva berättiga sitt beslut.

g) Rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande: Den registrerade har rätt att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, vilket innefattar profilering, om sådan profilering orsaker en rättslig verkan som avser den registrerade eller på samma vis väsentligen påverkar honom eller henne.

h) Rätt att anföra klagomål inför en tillsynsmyndighet: Samtliga registrerade har rätt att anföra klagomål inför en tillsynsmyndighet, särskilt i den EU-land där han eller hon har sin stadigvarande hemvist, arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen ägt rum om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser denne eller denna bryter mot dataskyddsförordningen.

När behandling grundas på samtycke såsom enligt artikel 7 i dataskyddsförordningen, kan den registrerade, när som helst, återkalla sitt samtycke.

Vänligen se nedanstående Kontakta oss-avsnittet om du behöver mer information om behandlingen av dina personuppgifter.

 

 

Uppdateringar av vår policy avseende integritetsskydd

Denna policy avseende integritetsskydd (inklusive eventuella tillägg) kan regelbundet uppdateras för att återspegla ändringar i vår integritetsskyddspraxis och rättsliga uppdateringar. Gällande väsentliga ändringar, meddelar vi dig detta genom att publicera ett framträdande meddelande på våra Sajter med angivande högst upp på varje Meddelande när det senast uppdaterats.

 

 

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy avseende integritetsskydd eller skulle vilja utöva dina rättigheter, skriv vänligen till: info@apotekskonsulterna.se